Zámer revitalizácie Vydrice

                     

 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Bratislava I, Baštová č.5, 811 03 Bratislava

 

 

 

                                                                                                Slovenský vodohospodársky

                                                                                                podnik ,š.p. 

                                                                                                odštepný závod Bratislava

                                                                                                Karloveská 2

                                                                                                842 07 Bratislava                               

                                                                                              

Č. sp. :

Dátum:

 

Vec:  Žiadosť o  stanovisko.

 

 

         Dovoľujeme si Vás , ako správcu toku, požiadať o stanovisko k zámeru realizácie revitalizácie vodného toku Vydrica. Vaše stanovisko, resp. pomoc, ak máte s podobnými aktivitami skúsenosti, potrebujeme poznať skôr ako pristúpime k spracovaniu takéhoto projektu. Uvedomujeme si pritom, aj ako občania Slovenskej republiky, spolu zodpovednosť za seba a budúce generácie, lebo vieme že potoky, rieky a vlastne samotná voda je pre kvalitu životného prostredia a samotného života na zemi to najdôležitejšie. Samozrejme v prípade, že by sa v budúcnosti k realizácii revitalizácie potoka Vydrica pristúpilo, pôjde  o finančne veľmi náročnú záležitosť, ale podľa nášho názoru pre udržanie žiaduceho stavu určite veľmi potrebnú investíciu..

         Potok Vydrica je jediný pstruhový revír v Bratislave, o ktorý sa ako Mestská organizácia SRZ Bratislava I už niekoľko desaťročí staráme. V našich možnostiach však nie je dlhodobo udržať tento výnimočný potok v požadovanom a potrebnom stave.  Prechádza chráneným územím a jeho súčasný stav je žalostný. Nevieme kedy, ale obávame sa že čoskoro,  prestane, pod tlakom vonkajšieho prostredia a samotných okolností, plniť svoju veľmi dôležitú úlohu. V minulosti vybudované stavidlá sú zdevastované a nefunkčné. Oporné skaly na niektorých úsekoch uvoľnené, resp. spadnuté. Koryto samotného potoka je po celej jeho dĺžke zanesené nečistotami a vplyvom napadaných stromov, lístia a iných drevín sa sústavne zanáša a pri silnejších dažďoch často vybrežuje. V letných mesiacoch je prietok vody zase  minimálny. Obraciame sa na Vás aj z dôvodu, že ide o otázky vysoko odborné , ktoré si vyžadujú veľmi citlivý prístup aj k chránenému územiu a aj po celom úseku Vydrice od jej prameňa , opustenie Železnej studienky prechod cez mestský úsek , Vojenskú nemocnicu do ZOO a jej skryté pokračovanie až po vyústenie do rieky Dunaj a veríme, že vyriešenie uvedenej problematiky bude aj vo Vašom záujme. My ako mestská organizácia SRZ nemáme s obdobnými projektmi skúsenosti, ale predpokladáme, že je možné požiadať o finančné prostriedky enviromentálny fond a iné s takouto problematikou sa zaoberajúce inštitúcie. Možno by sa týmto problémom mohlo zaoberať, alebo sa o neho zaujímať aj Ministersvo životného prostredia. Podľa nášho názoru ak chceme všetci zainteresovaní niečo pre odstránenie tohto nelichotivého stavu na potoku Vydrica urobiť, je už najvyšší čas. 

            Za skorú odpoveď vopred ďakujeme a ostávame s pozdravom

 

Petrov zdar!

           

 

                                                                         Ing. Pavel Gajdošík

                                 Viceprezident SRZ  za Bratislavský kraj a predseda SRZ MsO Bratislava I

 

 

Vybavuje: RNDr. Suško Miroslav

 

Na vedomie: SRZ Rada Žilina

 

 

 

aktualizované: 13.02.2023 11:42:47