Záväzný výklad pojmov

Informujeme ZO SRZ, že Rada SRZ prijala Uznesenie č. 32/2016 „Rada SRZ schvaľuje záväzný výklad pojmov , ktorým sú základné organizácie povinné riadiť sa.“ 

 

Záväzný výklad pojmov :   

 

Právna subjektivita

–podľa § 18 ods. 1 a 2 písm. d) Občianskeho zákonníka spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby, za ktoré sú považované aj iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon

–podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (ďalej len „prípravný výbor“); návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská; ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene; k návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené: názov združenia, sídlo, cieľ jeho činnosti, orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene a zásady hospodárenia

–z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že právnickou osobou môže byť aj taký subjekt, o ktorom to ustanoví osobitný zákon; v danom prípade je ním zákon o združovaní občanov; Stanovy SRZ určujú, že organizačné zložky vystupujú vo svojom mene a nesú majetkovú zodpovednosť, môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa vlastným menom, sú teda právnickými osobami

–podľa § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do registra právnických osôb zapisujú údaje o organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci

 

Užívateľ rybárskych revírov    

-podľa § 4 zákona o rybárstve je užívateľ oprávnená osoba, ktorej ministerstvo pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri

-podľa § 4 ods. 3 zákona o rybárstve je výkon rybárskeho práva pridelený ministerstvom Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorého štatutárnym orgánom je Rada, v mene zväzu navonok koná prezident a tajomník

Ústredný orgán zväzu

–ústrednými orgánmi zväzu sú snem, rada, prezídium a kontrolná komisia SRZ; organizačné zložky sú k ústredným orgánom vo vzťahu podriadenosti

–úlohou ústredných orgánov je odborne a metodicky riadiť, usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých základných organizačných zložiek

–rozhodnutia vyšších zväzových orgánov sú záväzné pre všetky organizačné zložky i orgány a pre všetkých členov zväzu

 

Organizačná zložka SRZ

–obhospodarovateľ rybárskych revírov podriadený Rade SRZ ako ústrednému orgánu zväzu;

–pre organizačné zložky sú záväzné všetky všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy (smernice, usmernenia, príkazy, uznesenia a iné) vydané Radou SRZ alebo prezidentom a tajomníkom SRZ

 

Týždenné povolenie

–povolenie, ktoré je platné 7 dní vrátane vyznačeného dňa

 

Denné povolenie

–povolenie, ktoré platí v deň, na ktorý bolo vyznačené, do 24:00 daného dňa, doba neplynie v nasledujúci kalendárny deň, bez ohľadu na to, v akom čase bolo povolenie zakúpené

 

Denný limit rýb

-pri privlastňovaní si ulovených rýb platí, že hmotnosť všetkých druhov rýb, ktoré si loviaci môže v jednom dni privlastniť nesmie byť vyššia ako 7 kg, bez ohľadu na ich počet podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) vyhlášky

-prvotným kritériom, ktorým sa loviaci musí riadiť nie je počet rýb, ktoré si pri jednotlivých druhoch môže v jednom dni privlastniť, ale hmotnosť privlastnených rýb, ktorá nesmie byť vyššia ako 7 kg (§ 14 ods. 2 písm. c) a § 14 ods. 3,4 vyhlášky)

-pre lepšie vysvetlenie môže poslúžiť príklad – jednotlivé ryby sú uvádzané v poradí, podľa ich postupného privlastňovania si loviacim:

1. 1 ks kapra (2,7 kg), 3 ks lososovitých rýb (o celkovej hmotnosti 1,3 kg) ostatných rýb, tzv. „bielych rýb“ (o celkovej hmotnosti 2,99 kg) a 1 ks zubáča (6,3 kg)

- z uvedenej kombinácie je zrejmé, že loviaci privlastneným si ostatných „bielych rýb“ dosiahol celkovú hmotnosť 6,99 kg, to znamená, že loviaci si ešte môže privlastniť ďalšiu rybu, a to je v našom prípade zubáč o hmotnosti 6,3 kg – touto privlastnenou rybou loviaci presiahol celkovú hmotnosť privlastnených rýb 7 kg a taktiež naplnil denný limit pre maximálny počet privlastnených „hospodársky cenných rýb“ (kapor, zubáč) podľa § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky

2. 1 ks kapra (8,5 kg)

- v tomto prípade si loviaci hneď ako prvú rybu privlastnil kapra, ktorého hmotnosť presahuje 7 kg, to znamená, že loviaci hneď prvou privlastnenou rybou prekročil hmotnosť ryby, ktorá nesmie byť vyššia ako 7 kg, a preto sa denný úlovok obmedzuje na tento jeden kus

- ako vidno, hmotnosť je prvotným kritériom pri privlastňovaní si ulovených rýb a sekundárnym, resp. druhotným kritériom je maximálny počet ulovených rýb, ktoré si môže loviaci v jednom dni privlastniť; to znamená, že ak si loviaci privlastní napr. 2 kusy kapra o hmotnosti 4 kg, naplnil kvótu na denný úlovok týkajúcu sa maximálneho počtu privlastnených rýb, ale nie hmotnostný limit; to isté platí, ak si loviaci privlastní napr. 4 ks lipňa o celkovej hmotnosti 1,5 kg (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky)

-ak si teda loviaci v rámci dňa privlastní napríklad 2 ks kapra, ktoré nepresahujú hmotnosť 7 kg, podľa § 14 ods. 9 vyhlášky môže po privlastnení si uvedeného úlovku nepresahujúceho hmotnosť 7kg loviť ryby ďalej spôsobom „chyť a pusť“

 

Obmedzenie rozsahu platnosti miestneho povolenia na lov rýb

-obmedziť rozsah platnosti povolenia môže iba Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako ústredný orgán a užívateľ rybárskych revírov

-ZO SRZ môže obmedziť rozsah platnosti povolenia (napr. lov rýb na štyri kusy nasadených rýb po jesennom zarybnení) len so súhlasom ústredného orgánu SRZ

 

Množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie

-platnosť a rozsah povolenia určuje užívateľ, ktorým je Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, čo vyplýva aj z § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve

-ZO SRZ sú organizačnými zložkami Slovenského rybárskeho zväzu, ktorému sú prideľované rybárske revíry ministerstvom, a ktorý ich následne prideľuje do obhospodarovania ZO SRZ – ak ústredný orgán vydá interný predpis upravujúci maximálny počet privlastnených rýb na jedno povolenie, ZO SRZ nie sú oprávnené si svojvoľne určiť iný počet (napr. ak platí, že je možné privlastniť si 50 kusov, ZO SRZ nemôže stanoviť 25 kusov)

 

Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb

-podľa § 13 ods. 4 vyhlášky môže užívateľ zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb podľa miestnych podmienok vždy na obdobie troch rokov, a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb oznámi Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky najneskôr v termíne zarybňovacieho plánu a zverejní ju v rybárskom priadku

-zvýšenie lovnej miery rýb musí byť oznámené MŽP SR prostredníctvom SRZ – Rada Žilina a zapracované v rybárskom poriadku

-zvýšenie lovnej miery rýb iba uznesením ZO SRZ bez oznámenia ministerstvu má len odporúčací charakter a loviaci nie je povinný takto zvýšenú lovnú mieru dodržiavať

 

Lov rýb z malých plavidiel

-podľa § 17 ods. 8 vyhlášky spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd

-obmedzenie sa nevzťahuje na rybárske revíry, ktoré sú z hľadiska vodohospodárskeho považované za vodné útvary trvalo tečúcich povrchových vôd (napr. Dunaj, Váh, Hron, Poprad,...) – na takéto rybárske revíry sa podmienka rozlohy nad 10 ha, splnenie ktorej je nevyhnutné, aby bolo možné z malého plavidla loviť ryby spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, nevzťahuje

-malým plavidlom sa rozumie plavidlo, ktoré je určené na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m

-používanie plavidla, ktoré je menšie ako 2,5 m na vodnej ploche (rybárskom revíre) menšej ako 10 ha je dovolené; rybár nemôže byť zo strany rybárskej stráže obmedzovaný v používaní takéhoto plavidla.

aktualizované: 29.04.2024 13:13:42