Oznamy organizácie

ČLENSKÁ SCHÔDZA sa predbežne uskutoční do 28. marca 2024 so začiatkom o 16:15, na Baštovej č. 5. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena SRZ MsO BA 1 !!! 

Každý člen MsO Bratislava I. je povinný preukázať sa platným členským preukazom kde mu bude zaznamenaná účasť.

 

PROGRAM

 1. Otvorenie.
 2. Voľba komisií, návrhovej, zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
 3. Správa o činnosti výboru v roku 2023.
 4. Správa o výsledkoch hospodárenia SRZ MsO Bratislava I v roku 2023 a návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024.
 5. Hlavné úlohy na rok 2024.
 6. Správa Kontrolnej komisie, disciplinárnej komisie a rybárskeho hospodára
 7. Návrh vyznamenaní a ďalších ocenení členov SRZ MsO Bratislava I
 8. Doplňovacie voľby do výboru za zosnulého tajomníka RSDr. Antona Rutha
 9. Diskusia.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver čl. schôdze.

        Účasť na schôdzi je podmienená :

        1, V členskom preukaze nalepená známka na rok 2023

Účasť na schôdzi je podmienená zakúpenou známkou.

Stránkové hodiny v kancelárii SRZ MsO Bratislava 1 , BAŠTOVÁ č.5 :

Stránkové hodiny v roku 2024: PREDAJ NA BAŠTOVEJ 5 prízemie, č.dv.111 

December 2023 :  18., 20., december 2023 od 12:00 do 15:45 hod.

                               19. december 2023 od 12:00 do 15:00 hod.

Január 2024 :  2., 3., 4., januára 2024 od 12:00 do 15:45 hod.

Od 2. januára - do 29. apríla 2024                            Pondelok  od 12 hod do 15:45 hod.

                                                                                    Utorok       od 12 hod do 15:45 hod

                                                                                    Streda        od 12 hod do 15:45 hod 

29. apríla - 16.december 2024                                  Pondelok   od 12 hod do 15:00 hod                    

Každú informáciu o nejakej zmene zverejníme na tejto stránke.

Hosťovacie povolenia na Bratislavské revíry sa predávajú do 31.12.2023.

V prípade, že držitelia povolení na rok 2023 už nebudú do konca roka 2023 loviť ryby môžu  "Prehľad o úlovkoch"  odovzdať  v decembri na Baštovej č. 5.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnené Povolenie na rybolov – záznam o dochádzke k vode vždy do 15. januára nasledujúceho roka užívateľovi, ktorý ho vydal; toto povolenie odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby neulovil, alebo nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu povolenie neodovzdá, v zmysle Zákona o rybárstve č. 216/2018 Zb., mu nebude na ďalšiu sezónu nové povolenie na lov rýb vydané.

Povolenia môžete vložiť aj do schánky pri vchode do objektu na Baštovej č. 5.

V odôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch v Povolenke na lov zaslať poštou.

 

Povolenia predáva: tajomník Dr. A. Ruth čt: 0915742035

Vek zápisné nový člen členská známka Kaprové povolenie miestne Kaprové povolenie zväzové
deti od 3 do 5 rokov 0,00 € 1,00 € bezplatne bezplatne
deti od 6 do 14 rokov * 5,00 € 1,00 € 14,00 € 15,00 €
mládež od 15 do 17 rokov * 5,00 € 17,00 € 60,00 € 75,00 €
dospelí aj študenti nad 18 rokov 50,00 € 32,00 € 60,00 € 75,00 €

člen SRZ MsO BA I nad 65 rokov

 ak je členom MsO I min. 5 rokov
- 32,00 € 40,00 € 75,00 €

jubilanti – 70,75,80 rokov

členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov
- 32,00 € 2,00 € 75,00 €
člen SRZ MsO BA I nad 80 rokov členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov   32,00 € 2,00 € 75,00 €
ZŤP – len s platným preukazom, členom SRZ MsO BA I  je min. 5 rokov   32,00 € 40,00 € 75,00 €
Pstruhové povolenie na Vydricu členom SRZ MsO BA I-V     23,00 €  
Zväzové lipňové povolenie pre člena SRZ   32,00 € MP a PP 75,00 €
Hosťovačky členom miestne vody Denné 20 Týždenné 40
Hosťovačky pre členov SRZ miestne
vody týždenné deti 3 – 14 r
Kaprové 5
Hosťovačky nečlenom na zväzové vody 1. deň + rybársky lístok z MÚ Kaprové - 
Pri predaji miestneho povolenia  členom iných organizácií je poplatok 10 € na zarybnenie 
Po odchytaní limitu 40ks ušľachtilých rýb - druhá miestna povolenka 120
Pri predaji miestneho povolenia členom
mimo bratislavských organizácií SRZ
120
poplatky pre rok 2024 sú uvedené v súlade s usmernením Rady SRZ Povolenia na rybolov sa vydávajú do 30. 10. 2024
Kaprové zväzové povolenie nie je  možné zakúpiť bez  zakúpenia miestneho povolenia !
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie
Rok 2023 Neodpracovaná brigáda 30,00 € Hosťovacie  povolenia kaprové
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 rok) - svojvoľné nie je. K-  denné pre  BA  40,00 €
Žiadosť o prerušenie členstva na 1 rok 0 € P- denné Vydrica  20,00 €
Neodovzdanie  vyplneného povolenia do 15.1.2024   Nevydať povolenie Neuhradenie členskej známky do 31.03. -
Po tomto termíne zaniká členstvo - považuje sa za nového člena

Odkaz na dokument zaveseny na vstupe.

Poznámka: Pri prestupe člena medzi organizáciami SRZ MsO BA I.-V. musí mať člen výstupnú pečiatku v členskom preukaze. Mimobratislavský členovia pri prestupe z jednej organizácie do druhej organizácie musia  podať odôvodnenú žiadosť  a zároveň mať aj súhlasné stanovisko  SRZ MsO do ktorej chcú prestúpiť. Následne po tom dostanú žiadatelia o prestup od organizácie z ktorej odchádzajú výstupnú pečiatku do členského preukazu.

Rozsah a platnosť zväzového povolenia na rybolov

1. Zväzové povolenie na kaprové vody s miestnym povolením platí na všetky kaprové vody (revíry Rady SRZ a vybrané revíry ZO SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových a miestnych kaprových povolení na rybolov na miestnych a zväzových rybárskych revíroch SRZ“. 

 2. Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ. Členom ZO SRZ, ktoré neobhospodarujú lososové vody môže byť lipňové Zväz. povolenie vydané, ak sú držiteľmi miestneho povolenia na pstruhové vody alebo miestneho povolenia na lipňové vody, vydaného ZO SRZ ktorej sú členom.

 

*    Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 

Loviaci pri love musí mať váhu, podložku, meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; vyplnený záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, v zmysle zákona o rybárstve č. 455/1991 Zb. užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povolenia môžete vložiť aj do schánky pri vchode na Baštovú 5. V mimo pracovný čas.


Ako sa stať členom MsO SRZ Bratislava I.

K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2024 je potrebné predložiť:

- členský preukaz s nalepenou fotografiou (bez čl. legitimácie nebude vydaná čl. známka ani povolenie)

nový člen - občiansky preukaz aj fotografiu 3cm x 4 cm

- "Vyplnené prehľady o úlovkoch" odovzdané, resp. doručené poštou do 15.1. sa zaznamenávajú do kartotéky počítača.

potvrdenie o odpracovaní brigády za rok 2023

(študenti nad 18 rokov už nemajú úľavy a sú chápaný ako členovia - dospelí)

preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia

Rybárske lístky – sa vybavujú na MÚ. Platby: dospelý: týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,  ročný - 7,00 € trojročný 17,00 €. (deťom do 15 rokov sa RL vydávajú iba na žiadosť zákonného zástupcu a to bezplatne.)

Brigády:

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu (v rozsahu 8 hodín).

Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO SRZ BA I, II, III,IV, V   -  treba predložiť brigádnický preukaz, alebo potvrdenie o odpracovaní.

Od brigád sú oslobodení – deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov, invalidi.

Termíny brigád MsO BA I : každú sobotu od 9.3. na Železnej studienke zraz jazero č:2

(1-0270-1-1) o 8 00 hod. 

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení.

aktualizované: 29.04.2024 13:13:42