Oznamy organizácie

VÝROČNÁ  ČLENSKÁ SCHÔDZA sa konala dňa 28. marca  2018 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Vazovova. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena MsO !!! 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)

3. Správa o činnosti výboru MO - MsO SRZ

4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

5. Správa kontrolnej komisie

6.  Hlavné úlohy: Zákon SRZ, Pripomienky k Stanovám SRZ

7. Voľba členov výboru MO (MsO) a KK SRZ pre volebné obdobie 2018 – 2021

8. Voľba dvoch delegátov na Snem SRZ + l náhradník pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

Kandidátka Návrh na stiahnutie.

Oznam ku kandidátke

Dokument vyveseny na zvaze.


Stránkové hodiny v kancelárii SRZ MsO Bratislava 1 , BAŠTOVÁ č.5 :

Stránkové hodiny v roku 2018: PREDAJ NA BAŠTOVEJ 5 prízemie, č.dv.111

December 2017 : 19.,20., decembra 2017 od 14:00 do 17:00 hod. 

Január 2018 : 3.,4., 8., 9., 10., januára 2018 od 11:00 do 17:00 hod.

Od 15. januára - do 6. júna 2018                              Pondelok  od 11 hod do 17 hod.

                                                                                    Utorok       od 11 hod do 17 hod

                                                                                    Streda        od 11 hod do 17 hod 

18. jún - 31.december 2018                                       Pondelok   od 15 hod do 17 hod                    

Povolenie na rybolov bude v predaji do 31. Októbra 2018, Hosťovacie povolenia na Bratislavské revíry sa predávajú do 31.12.2018

 

V prípade, že držitelia povolení na rok 2017 už nebudú do konca roka 2017 loviť ryby môžu  "Prehľad o úlovkoch"  odovzdať  v decembri na Baštovej č. 5.

V odôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch" zaslať poštou. 

Povolenia predáva: tajomník Dr. A. Ruth čt: 0915742035

Vek zápisné nový člen členská známka Kaprové povolenie miestne Kaprové povolenie zväzové
deti od 3 do 6 rokov      lov na bič * - - bezplatne -
deti od 7 do 14 rokov * 5,00 € - 14,00 € 10,00 €
mládež od 15 do 17 rokov * 5,00 € 14,00 € 43,00 € 35,00 €
študenti do 25 rokov * 20,00 € 14,00 € 43,00 € 35,00 €
dospelí (nad 18 rokov) 20,00 € 20,00 € 43,00 € 35,00 €

člen SRZ MsO BA I nad 65 rokov

 ak je členom MsO I min. 5 rokov
- 20,00 € 33,00 € 35,00 €

jubilanti – 70,75,80 rokov

členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov
- 20,00 € 2,00 € 35,00 €
člen SRZ MsO BA I nad 80 rokov členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov   20,00 € 2,00 € 35,00 €
ZŤP – len s platným preukazom, členom SRZ MsO BA I  je min. 5 rokov   20,00 € 33,00 € 35,00 €
Pstruhové povolenie na Vydricu členom SRZ MsO BA I-V     17,00 €  
Zväzové lipňové povolenie pre člena SRZ       35,00 €
Hosťovačky členom miestne vody 1. deň Pstruhové 10 Kaprové 10
Hosťovačky nečlenom na zväzové vody 1. deň + rybársky lístok z MÚ Kaprové 20
Pri predaji miestneho povolenia  členom iných organizácií je poplatok 10 € na zarybnenie 
poplatky pre rok 2018 sú uvedené v súlade s usmernením Rady SRZ Povolenia na rybolov sa vydávajú do 20. 10. 2017
Kaprové zväzové povolenie nie je  možné zakúpiť bez  zakúpenia miestneho povolenia !
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie
Rok 2017 Neodpracovaná brigáda 15,00 € Hosťovacie  povolenia kaprové
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 rok)     10,00 € K-  denné pre  BA  10,00 €
Neodovzdanie  povolenia do 15.1.2017   10,00 € K- denné Vydrica  10,00 €
Neuhradenie členskej známky do 31.03. 10,00 €    

Poznámka: Pri prestupe člena z organizácie SRZ do inej organizácie (aj v rámci BA) je treba podať odôvodnenú žiadosť  a mať súhlasné stanovisko  MsO do ktorej chce člen SRZ prestúpiť. Následne dostane žiadateľ výstupnú pečiatku do členského preukazu od organizácie z ktorej odchádza .

Rozsah a platnosť zväzového povolenia na rybolov

 1. Zväzové povolenie na kaprové vody platí na všetky kaprové vody (revíry Rady SRZ a vybrané revíry ZO SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“.

 2. Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ. Členom ZO SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť povolenie vydané, ak sú držiteľmi miestneho povolenia na pstruhové vody alebo miestneho povolenia na lipňové vody, vydaného ZO SRZ ktorej sú členom.

 

*    Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Dieťa, ktoré dosiahne 6 rokov do 31.12. príslušného kalendárneho roka je členom krúžku detí od 6 do 14 rokov, ale nie je oprávnené na lov rýb v zmysle § 14 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Mladistvý, ktorý dosiahne 15 rokov do 31.12. príslušného kalendárneho roka je členom klubu mládeže, ale nie je oprávnený na lov rýb v zmysle § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve.

 8. Študenti sa považujú za mládež a pre vydanie povolenia študentom začína veková hranica v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku.

Ako sa stať členom MsO SRZ Bratislava I.

K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrebné predložiť:

- členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou (bez čl. legitimácie nebude vydaná čl. známka ani povolenie)

nový člen občiansky preukaz aj fotografiu 3cm x 4 cm

"Prehľady o úlovkoch" odovzdané, resp. doručené poštou sa zaznamenávajú do kartotéky člena v počítači.

potvrdenie o odpracovaní brigády za rok 2017

- potvrdenie o návšteve školy (študenti nad 18 rokov)

preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia

Rybárske lístky – sa vybavujú na MÚ. Platby: dospelý: týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,  ročný - 7,00 € trojročný 17,00 €. (deťom do 15 rokov sa RL vydávajú iba na žiadosť zákonného zástupcu a to bezplatne.)

Brigády:

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu (v rozsahu 8 hodín).

Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO SRZ BA I, II, III,IV, V   - treba mať potvrdenie o odpracovaní.

Od brigád sú oslobodení – deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov, invalidi.

Termíny brigád MsO BA I : každú sobotu od 3.3. do 28.4.2018 na Železnej studienke zraz jazero č:2

(1-0270-1-1) o 8 00 hod. 

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení.
TOPlist

aktualizované: 16.10.2018 13:05:38