Oznamy organizácie

VÝROČNÁ  ČLENSKÁ SCHÔDZA sa konala dňa 5. apríla  2019 o 17,00 hod. v jedálni ZŠ Vazovova. Účasť na členskej schôdzi je jednou zo základných povinností člena MsO !!! Zmena termínu z dôvodu konania volieb prezidenta !!!

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice)

4. Správa o činnosti výboru SRZ MsO Bratislava 1

5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa kontrolnej komisie / Zárecký

7. Správa disciplinárnej komisie Příhoda

8. Správa hospodára / Konkoľ

9. Správa o účasti na brigádach /Durec

10. Športová činnosť / Susko / Varchula

11. Plán hlavných úloh na rok 2019

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver


Stránkové hodiny v kancelárii SRZ MsO Bratislava 1 , BAŠTOVÁ č.5 :

Stránkové hodiny v roku 2019: PREDAJ NA BAŠTOVEJ 5 prízemie, č.dv.111 

Január 2018 : 3.,4., 7., 8., 9., januára 2019 od 12:00 do 17:00 hod.

Od 14. januára - do 6. júna 2019                              Pondelok  od 12 hod do 17 hod.

                                                                                    Utorok       od 12 hod do 17 hod

                                                                                    Streda        od 12 hod do 17 hod 

17. jún - 31.december 2019                                      Pondelok   od 15 hod do 17 hod                    

Povolenie na rybolov bude v predaji do 31. Októbra 2019, Hosťovacie povolenia na Bratislavské revíry sa predávajú do 31.12.2019.

V prípade, že držitelia povolení na rok 2018 už nebudú do konca roka 2018 loviť ryby môžu  "Prehľad o úlovkoch"  odovzdať  v decembri na Baštovej č. 5.

V odôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch" zaslať poštou. Po termíne 20 € príspevok na zarybnenie.

Povolenia predáva: tajomník Dr. A. Ruth čt: 0915742035

Vek zápisné nový člen členská známka Kaprové povolenie miestne Kaprové povolenie zväzové
deti od 3 do 6 rokov      lov na bič * 5,00 € 1,00 € bezplatne -
deti od 7 do 14 rokov * 5,00 € 1,00 € 14,00 € 10,00 €
mládež od 15 do 17 rokov * 5,00 € 17,00 € 43,00 € 40,00 €
študenti do 25 rokov * 30,00 € 17,00 € 43,00 € 40,00 €
dospelí (nad 18 rokov) 30,00 € 23,00 € 43,00 € 40,00 €

člen SRZ MsO BA I nad 65 rokov

 ak je členom MsO I min. 5 rokov
- 23,00 € 33,00 € 40,00 €

jubilanti – 70,75,80 rokov

členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov
- 23,00 € 2,00 € 40,00 €
člen SRZ MsO BA I nad 80 rokov členom SRZ MsO BA I je min. 10 rokov   23,00 € 2,00 € 40,00 €
ZŤP – len s platným preukazom, členom SRZ MsO BA I  je min. 5 rokov   23,00 € 33,00 € 40,00 €
Pstruhové povolenie na Vydricu členom SRZ MsO BA I-V     17,00 €  
Zväzové lipňové povolenie pre člena SRZ       40,00 €
Hosťovačky členom miestne vody 1. deň Pstruhové 10 Kaprové 10
Hosťovačky nečlenom na zväzové vody 1. deň + rybársky lístok z MÚ Kaprové 20
Pri predaji miestneho povolenia  členom iných organizácií je poplatok 10 € na zarybnenie 
poplatky pre rok 2019 sú uvedené v súlade s usmernením Rady SRZ Povolenia na rybolov sa vydávajú do 31. 10. 2019
Kaprové zväzové povolenie nie je  možné zakúpiť bez  zakúpenia miestneho povolenia !
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie
Rok 2018 Neodpracovaná brigáda 15,00 € Hosťovacie  povolenia kaprové
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 rok)     10,00 € K-  denné pre  BA  10,00 €
Neodovzdanie  povolenia do 15.1.2018   20,00 € K- denné Vydrica  10,00 €
Neuhradenie členskej známky do 31.03., po tomto termíne stráca členstvo a platí zápisné -    

Poznámka: Pri prestupe člena z organizácie SRZ do inej organizácie (aj v rámci BA) je treba podať odôvodnenú žiadosť  a mať súhlasné stanovisko  MsO do ktorej chce člen SRZ prestúpiť. Následne dostane žiadateľ výstupnú pečiatku do členského preukazu od organizácie z ktorej odchádza .

Rozsah a platnosť zväzového povolenia na rybolov

1. Zväzové povolenie na kaprové vody s miestnym povolením platí na všetky kaprové vody (revíry Rady SRZ a vybrané revíry ZO SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových a miestnych kaprových povolení na rybolov na miestnych a zväzových rybárskych revíroch SRZ“. 

 2. Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného ZO SRZ. Členom ZO SRZ, ktoré neobhospodarujú lososové vody môže byť lipňové Zväz. povolenie vydané, ak sú držiteľmi miestneho povolenia na pstruhové vody alebo miestneho povolenia na lipňové vody, vydaného ZO SRZ ktorej sú členom.

 

*    Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 

Loviaci pri love musí mať váhu, podložku, meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; vyplnený záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, v zmysle zákona o rybárstve č. 455/1991 Zb. užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Ako sa stať členom MsO SRZ Bratislava I.

K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrebné predložiť:

- členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou (bez čl. legitimácie nebude vydaná čl. známka ani povolenie)

nový člen občiansky preukaz aj fotografiu 3cm x 4 cm

- "Vyplnené prehľady o úlovkoch" odovzdané, resp. doručené poštou do 15.1. sa zaznamenávajú do kartotéky počítača.

potvrdenie o odpracovaní brigády za rok 2018

- potvrdenie o návšteve školy (študenti nad 18 rokov)

preukaz ZŤP-S (invalidní dôchodcovia

Rybárske lístky – sa vybavujú na MÚ. Platby: dospelý: týždenný – 1,50 €, mesačný – 3,00 €,  ročný - 7,00 € trojročný 17,00 €. (deťom do 15 rokov sa RL vydávajú iba na žiadosť zákonného zástupcu a to bezplatne.)

Brigády:

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu (v rozsahu 8 hodín).

Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO SRZ BA I, II, III,IV, V   - treba mať potvrdenie o odpracovaní.

Od brigád sú oslobodení – deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov, invalidi.

Termíny brigád MsO BA I : každú sobotu od 2.3. do 27.4.2018 na Železnej studienke zraz jazero č:2

(1-0270-1-1) o 8 00 hod. 

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení.
TOPlist

aktualizované: 18.06.2019 14:33:41